Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าระกำ เรื่อง การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าระกำ

เรื่อง การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังเเละสะท้อนความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าระกำ ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยการนำเสนอโครงการต่างๆเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ


 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565